menu icon open
flag pl flag en flag de

Informacje o firmie

Oznaczenia firmy spółki: VOLOKNO EU GERSHTEIN SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA

Siedziba i adres: 90-613 Łódź, ul. Gdańska 80

Informacja o sądzie rejestrowym, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki: Spółka zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym – rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

Numer KRS: 0000952351

Numer identyfikacji podatkowej (NIP): 7272790971

Numer REGON: 101706590

Wysokość kapitału zakładowej i kapitału wpłaconego: Kapitał zakładowy (wpłacony w całości) wynosi 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy całych) złotych i dzieli się na 500 akcji zwykłych imiennych serii A, o numerach od 1 do 500 o wartości nominalnej 100 złotych każda akcja

Struktura akcjonariatu: Jedynym akcjonariuszem Spółki dysponującym 500 imiennymi, nieuprzywilejowanymi akcjami serii A o wartości nominalnej 100 zł każda jest Inna Gershtein

Podmiot prowadzący rejestr akcjonariuszy: Dom Maklerski NAVIGATOR S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000274307, NIP: 1070006735, REGON: 14087126. Dom Maklerski uzyskał zezwolenie na prowadzenie działalności maklerskiej w dniu 27 września 2007 r. (decyzja Komisji Nadzoru Finansowego nr DFL/4020/18/28/I/70/1/07).

Ogłoszenia

decoration image